J Yeungnam Med Sci Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Chang Heon Yang 8 Kyung Woo Yoon 10
Chang Hun Yang 1 Se Hee Yoon 1
Dong Heon Yang 4 Seok Keun Yoon 5
Eun Young Yang 1 Seong Bo Yoon 1
Hea Kyoung Yang 1 Seong Chul Yoon 3
Jee Eun Yang 2 So Yeon Yoon 1
Jeong Ho Yang 1 Sun Och Yoon 1
Ji Young Yang 2 Sung Chul Yoon 1
Kee Cheol Yang 1 Won Jae Yoon 1
Kiwook Yang 1 Yong Hoon Yoon 2
Kyung Ho Yang 1 Ghil Suk Yoon 1
Mi Gyeung Yang 1 Ghilsuk Yoon 1
Young Joo Yang 1 Hye Eun Yoon 1
Chun-Seok Yang 1 Jin A Yoon 1
Eun Hye Yang 1 Sang-Pil Yoon 2
Seonhee Yang 1 Shin-Eui Yoon 1
Ahmet Bulent Yazici 1 Chur Woo You 1
Esra Yazici 1 Hyun Joo You 1
Sang Baik Ye 1 Ji Hong You 2
Ji Woon Yea 3 Hyong Uk Youm 1
Ji Won Yei 1 Hyoung Uk Youm 1
Ji Hyun Yeo 3 Gun Jung Youn 1
Se Hwan Yeo 1 Hyeon Sook Youn 1
Jinseok Yeo 1 Sei Jin Youn 1
Jiyong Yeom 1 Woon Ki Youn 1
Jae Ryung Yi 1 Hwarim Yu 2
Yongjin Yi 1 Hyung Min Yu 1
Young Hyun Yi 1 Hyungmin Yu 1
Seung Yun Yi 1 Jae Myung Yu 1
Su Jin Yim 1 Jae Seong Yu 1
Tae Hoon Yim 1 Kyeung Woo Yu 1
Byeung Lyeul Yoo 1 Sung Hoon Yu 1
Byung Woo Yoo 2 Sung Ken Yu 4
Hyung Joon Yoo 1 Sung Keun Yu 1
Ji Yeon Yoo 1 Eunju Yu 1
Jin Taek Yoo 2 Gyeongseok Yu 1
Jin Wook Yoo 3 Seung Taek Yu 1
Jung Wan Yoo 1 Young Dong Yu 1
Min Seok Yoo 2 Bong Yung Yun 1
Sang Hoon Yoo 1 Dae Young Yun 3
Seung Hoon Yoo 2 Eun Sil Yun 2
Suhyeon Yoo 1 Gi Young Yun 1
Young Wook Yoo 1 Hae Ryong Yun 1
Eun Sang Yoo 1 Hong Sik Yun 2
Hye Won Yoo 1 Jin Tak Yun 1
Jung Hyeon Yoo 1 Kyeng Woo Yun 1
Seung-Ah Yoo 1 Kyeung Woo Yun 6
Bong Young Yoon 1 Kyung Hyun Yun 1
Chang Jun Yoon 2 Sang Mo Yun 5
Hee Young Yoon 1 Sung Chul Yun 2
Hong Jin Yoon 1 Sung Hwan Yun 3
Hong Sik Yoon 1 Sung Ro Yun 1
Hye Jin Yoon 1 Sung Soo Yun 2
Hyun Dae Yoon 3 Sung Su Yun 2
In Cheol Yoon 2 Young Eun Yun 1
Ji Sang Yoon 1 Yujung Yun 1
Ji Sung Yoon 6 Dae-Young Yun 1
Jin Won Yoon 1 Ji-Min Yun 1
Jun Pil Yoon 2 Seok-Ho Yun 1
K W Yoon 1 Seokho Yun 1
Kyung Hwa Yoon 1
  • templates


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
FOR AUTHORS AND REVIEWERS
Editorial Office
170 Hyeonchung-ro, Nam-gu, Daegu 42415, Korea
Tel: +82-53-640-6832    Fax: +82-53-651-0394    E-mail: jyms@yu.ac.kr                

Copyright © 2022 by Yeungnam University College of Medicine, Yeungnam University Institute Medical Science.

Developed in M2PI

Close layer
prev next